. DANIEL # GAENG .
"shut up when you're talking to me"
2010
acrylic on wood
4" x 9"